Att arbeta som team

Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

Verksamhetschefen (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola. Eftersom rektor vanligen inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens utser hen en medicinskt ledningsansvarig (MLA). Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- och sjukvårdslagen.

Kopplingen mellan lärande och hälsa befästs i skollagen och förutsätter att elevhälsas kompetenser används i gemensamma insatser tillsammans med skolledning, lärare och annan personal i skolan.

Kännetecknande för elevhälsans olika professioner

 

Alla medlemmar i elevhälsoteamet bidrar till skolans främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Styrkan i ett tvärprofessionellt angreppssätt följer av att olika professioner bidrar med sin unika kompetens till en samlad analys, mål och plan för agerande för elevernas bästa.

I det följande ges en kortfattad beskrivning av respektive kompetens unika bidrag till det gemensamma arbetet.

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagogisk kompetens används både för att stödja lärande hos enskilda elever och för att utveckla lärmiljön.

Specialpedagogiska uppgifter kan utföras av till exempel specialpedagog, arbetsterapeut eller logoped. Titeln specialpedagog förutsätter lärarkompetens med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Ämnet specialpedagogik behandlar människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med omgivningen. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne utvecklat ur pedagogik med koppling till filosofi, psykologi, sociologi och medicin.

Skolsköterska

Skolsköterska har två huvudsakliga medicinska ansvarsområden mot bakgrund av (SFS 1993:100): hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har annan likvärdig specialistutbildning. En specialistsjuksköterskeexamen leder till fördjupande kunskaper i omvårdnad, biomedicin, vetenskaplig metodik, pedagogik, hälsa och ledarskap.

Läs mer om skolsköterskans uppgifter hos Riksföreningen för skolsköterskor.

Skolläkaren

Skolläkaren ger medicinskt stöd till skolsköterskan och gör medicinska bedömningar. Skolläkaren har rätt att diagnosticera och förskriva läkemedel.

Skolläkaren är legitimerad läkare med specialistutbildning, vanligen som allmänläkare eller inom barn- och ungdomsmedicin. Sedan 2015 är Skolhälsovård en godkänd tilläggsspecialitet (SOSFS 2015:8) för läkare som redan är specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomspsykiatri.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med psykisk hälsa och kognitiva funktionsnedsättningar. Skolpsykologen har rätt att diagnosticera inom sitt kompetensområde.

Skolpsykolog är ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården. Skolpsykologen ska följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen när de utför hälso- och sjukvård. Skolpsykologen anses dock inte tillhöra elevhälsans medicinska del. Skolpsykologernas uppdrag regleras primärt i skollagen.

Skolkurator

Psykosociala insatser på individ- och gruppnivå är kuratorns fokusområde.

Rollen som skolkurator har inga formella utbildningskrav, men socionomutbildning är en vanlig utbildningsbakgrund.