Samarbete med lärare och annan skolpersonal

Alla som vistas i skolan påverkar trivsel och trygghet; skolans psykosociala arbetsmiljö. Vuxna som arbetar i skolan har utifrån sin roll och kunskap ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar som gör att eleverna trivs och utvecklas. Forskning visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan hur eleverna mår (elevhälsans traditionella domän) och hur det går i skolarbetet (lärarnas traditionella domän). Bra samarbetsformer mellan elevhälsa, lärare och annan personal i skolan kan därmed både främja elevernas skolprestationer och deras hälsa.

Lärarna träffar eleverna varje dag och är skolans främsta kontaktyta gentemot eleverna. Elevhälsans samarbete med lärarna kan ske både klassvis och kring enskilda elever — i främjande, förebyggande eller åtgärdande syfte. Organisationen kan främja samarbetet genom att skapa ändamålsenliga strukturer och lyfta frågan över tid.