Självskadebeteende

Att medvetet skada sig själv kan för vissa unga vara ett symptom på att det finns en bakomliggande problematik och ett sätt att reglera sina känslor medan det för andra är något man testat vid ett eller ett par tillfällen. Antal tillfällen som personen har skadat sig själv och hur mycket andra besvär som personen upplever socialt och psykologiskt påverkar hur allvarligt självskadebeteendet bedöms vara.

Enligt Socialstyrelsens definition är självskadebeteende ”ett destruktivt beteende som innebär att man orsakar skador på sin egen kropp. Att skära eller rispa sig är det vanligaste självskadebeteendet. Syftet med självskadorna är oftast inte att ta sitt liv. Självskadorna är istället ett sätt att hantera en inre smärta och ett rop på hjälp”.

Självskadehandlingarna kan vara både direkta (t. ex. att skära sig själv) och indirekta (t. ex. att utsätta sig sexuellt).

 

De svåra känslorna kan vara kopplade till psykiska besvär så som till exempel depression och ångest. Det kan också handla om att ungdomen har varit med om en svår händelse eller befinner sig i en svår situation, till exempel ett trauma eller våld i hemmet. Bland en del unga med bipolärsjukdom och autism är självskadebeteende vanligare än bland andra unga.

Många unga som berättar om sin upplevelse av att skada sig själva talar om hur de upplevde en lättnad och ett lugn i samband med att de skadade sig.  Att skada sig själv blir förknippat med en positiv känsla, även om känslan av lugn och lättnad är kortvarig.

För en del unga som har svårt att beskriva sina känslor med ord kan att skada sig själv vara ett sätt att kommunicera till andra att man mår dåligt. Att skada sig själv kan också vara ett sätt att bestraffa sig själv. Det handlar om att unga, av olika anledningar, tycker att de förtjänar smärtan.

Empati och respekt är viktigt för att en ung person ska våga/vilja visa upp synliga tecken på skador eller berätta om sitt självskadebeteende. Eleven behöver känna att man blir lyssnad till, blir tagen på allvar och att den person man träffar inte är dömande eller fördomsfull. Det gör man till exempel genom att:

  • Visa att man vill förstå hur den unge känner sig och upplever sin situation, genom att ställa öppna frågor och bekräfta det lidande man uppfattar hos eleven
  • Vara medveten om att eleven kan ha svårt att känna tillit och förtroende till följd av tidigare negativa erfarenheter av att ha berättat om sitt självskadebeteende
  • Inte vara fördömande
  • Vara medveten om att eleven kan känna skam och skuld och därför inte vill berätta
  • Ha ett konstruktivt förhållningssätt och arbeta för att stärka det som är positivt. (Att enbart fokusera stödet till själskadehandlingarna kan förstärka självskadebeteenden genom att signalera att det är så man får uppmärksamhet och stöd).

Bra bemötande är viktigt för att ett förtroende ska växa fram, och kan även ha betydelse för elevens villighet att vid behov söka och ta emot hjälp från andra verksamheter.

Källor

Tips på annat material