Självkänsla och självförtroende

Självkänslan och självförtroendet har betydelse för hur man ser på sig själv. Självkänsla brukar definieras som hur man uppfattar sitt värde, att man duger som den man är. Självförtroende som tilltron till den egna förmågan att klara av olika uppgifter.

Forskning visar att god självkänsla kännetecknas av:

  • förmågan att fortsätta jobba på en uppgift trots motgångar
  • att våga säga sin mening trots att man tycker annorlunda
  • högre grad av lycka
  • minskad risk att drabbas av ätstörningar

Däremot finns det inga belägg för att självkänsla är orsaken bakom positiva händelser i livet. Sambandet verkar snarare vara omvänt: summan av allt vi gör leder till sämre eller bättre självkänsla. Att anstränga sig och lyckas i skolan verkar till exempel ge ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till ökad självkänsla.

 

Att uppmuntra och lotsa elever till att stegvis ta sig an olika utmaningar och svårigheter, till exempel i skolarbetet eller med kompisar, är ett konkret sätt man kan hjälpa elever att förbättra sitt självförtroende och sin självkänsla.  Att överkomma svårigheter genom att våga pröva och se att man kan klara av saker på egen hand ger tilltro till den egna förmågan. Det främjar i sin tur positiva tankar och känslor om sig själv som person.