Allmänt om förebyggande insatser

Förebyggande insatser handlar om att minska risken för att ett problem ska uppstå eller återuppstå. Kunskap om faktorer förknippade med ökad risk och tidiga varningstecken (t.ex. riskbeteenden eller tidiga symptom) är ofta startpunkten för förebyggande insatser.

Riskfaktorer kan handla om svårigheter eller funktionsnedsättningar som kan göra en elev mer sårbar men det kan också handla om att eleven befinner sig en miljö eller varit med om en jobbig händelse. Flera riskfaktorer som läggs på varandra bidrar till att förstärka den negativa inverkan. Till exempel får en stökig skolmiljö större betydelse för elever som har en kognitiva funktionsnedsättning.

 

Välfungerande skolgång ger ett bra skydd mot fysisk och psykisk ohälsa. Barn med låga betyg från grundskolan utgör en riskgrupp för framtida psykosociala problem, oavsett socioekonomisk uppväxtbakgrund (Social rapport, Socialstyrelsen).

Elevernas hälsa både påverkar och påverkas av hur väl de lyckas med skolarbetet och hur de trivs och fungerar tillsammans med kamrater, pedagoger och annan personal.

Se exempel på risk- och skyddsfaktorer.