Främjande insatser

Syftar till att stärka och bibehålla hälsa och välbefinnande.

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade.

Förebyggande insatser

Syftar till att förhindra uppkomst av ohälsa/problem (s k primär-/universell prevention) och att latent ohälsa/problem ska uppstå/återuppstå (s k sekundärprevention/selektiva-; indikerade insatser).

Minskar risker för ohälsa genom att minska riskfaktorer och riskbeteenden samt stärka skyddsfaktorer för hälsa.

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade.

Åtgärdande insatser

Syftar till att hantera ohälsa eller ett uppstått problem.

Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade.


Insatser på individnivå

Riktar sig till en elev som enskild person.

Kan individanpassas efter elevens förutsättningar och behov.

insatser på gruppnivå

Riktar sig till ett kollektiv eller grupp av elever.

Har ett generellt innehåll anpassat efter gruppens behov och förutsättningar.

Insatser på organisationsnivå

Riktar sig till skolan/elevhälsan som verksamhet.

Påverkar hur verksamheten är organiserad och fungerar.
Läs referensdefinitioner här