Att ibland känna sig ledsen eller nedstämd är inget konstigt. Kanske har man varit med om en stor förändring, är osams med någon viktig person i ens liv eller orolig för något. Hur man reagerar är individuellt, andra i samma situation kanske skulle känna ilska eller inget särskilt. Tjejer kan känna sig med ledsna eller nedstämda dagarna innan mens.

Oftast går nedstämdheten över av sig själv. Om känslan håller i sig nästan hela tiden under två veckor och börjat påverka andra delar av livet kan det vara tecken på depression. Hur en depression tar sig uttryck kan skilja sig åt mellan yngre barn och tonåringar. Läs mer om symptom på 1177.

  • Främjande och förebyggande insatser förbättra elevers arbetsmiljö och minska risk för stressutlöst nedstämdhet
  • Elevhälsan ge stöd genom egenvårdsråd vid “normal” ledsenhet. Läs om egenvård på UMO.se
  • Vid misstanke om depression bör eleven hänvisas eller remitteras till sjukvården. Elevhälsan kan fortsatt vara ett stöd i anpassning av undervisning för elever som behöver det.
  • Om det finns misstanke om att eleven mår dåligt på grund av problem i familjen eller andra sociala problem bör Socialtjänsten kontaktas.
  • Om elevens mående beror på brister i skolmiljön, till exempel otillräckligt stöd vid en funktionsnedsättning eller kränkande behandling, ska skolan omedelbart utreda och åtgärda dessa.

Tips på allmän information om nedstämdhet och depression hos barn och unga