Allmänt om hälsofrämjande insatser

Främjande insatser handlar om att skapa förutsättningar för och att uppmuntra och förstärka sånt som gör att vi mår bra. Främjande insatser kan också öka motståndskraften vid svårigheter och utmaningar.

Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att förstärka det som gör att eleverna mår bra, känner sig motiverade och delaktiga i skolarbetet och utvecklas mot målen i utbildningen. Det innebär att förstärka strukturer i skolan som påverkar elevernas hälsa positivt och om insatser riktade direkt till skolans elever, på grupp- eller individnivå.

 

Hälsofrämjande arbete i skolan kännetecknas av:

  • ett salutogent perspektiv, det vill säga det lyfter fram och förstärker faktorer som gör att eleverna mår bra
  • ett holistiskt synsätt, som innebär att se och agera utifrån hur eleverna har det både i och utanför skolan
  • tron på elevernas egen förmåga att själva påverka sin situation och hälsa, vilket innebär att eleverna inkluderas när skolan planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande insatser.