Bemötande, delaktighet och inflytande

Bra bemötande och delaktighet är två förutsättningar för inflytande. Det är också en förutsättning för lärande (SPSM).

Inflytande

Delaktighet

Bemötande

Forskning visar att elevers motivation att lära stärks av ökat inflytande och delaktighet. Det visar sig till exempel genom att eleverna mer medvetet väljer källor och resurser och presenterar faktaområden med större djup.

Känslan av delaktighet påverkar upplevelsen av inflytande. Elevens delaktighet beror av de individuella förutsättningarna och lärmiljön. Omgivningens förhållningssätt och bemötande är viktigt.

Faktorer som främjar delaktighet är:

  • Inkludering
  • Tillitsfulla relationer
  • Kontinuitet
  • Begriplighet
  • Inställningen av delaktighet ”här och nu” snarare än en delaktighetsförmåga som ska tränas upp

I synnerhet äldre elever vill ha mer inflytande över undervisningens innehåll och form. Här är det särskilt ovanligt med inflytande. Det är vanligare att elever får inflytande över saker som sker i gränslandet mellan skola och fritid.

Elever och deras vårdnadshavare har enligt skollagen (2010:800) rätt till inflytande över utbildningen (4 kap). Eleverna ska stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla utbildningen och få information i frågor som rör dem. Informationen och formerna för inflytande ska anpassas efter elevernas ålder och mognad. Det ska finnas forum för samråd med eleverna och vårdnadshavarna. FN:s barnkonvention ger också barn rätt att uttrycka sin mening i frågor som angår dem.

Lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen genom olika ställningstaganden och anpassningar. Lärarens undervisning påverkas av de förutsättningar skolans organisation och rektor ger, liksom det stöd som elevhälsans arbete ger.

Upplevelsen av att kunna påverka sitt eget liv och situation har enligt Folkhälsomyndigheten en tydligt samband med hälsa. Utan delaktighet och inflytande ökar risken för utanförskap och maktlöshetskänslor. Att inte känna tillhörighet eller att man kan påverka sin situation kan enligt Skolinspektionen leda till försämrad självkänsla och brist på motivation.