Inkluderande lärmiljö

  • Enligt den definition som används i ”Olika är normen” (SKL, 2017) innebär en inkluderande lärmiljö att:
  • Skolan möter varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter eleverna – inte tvärtom
  • Alla elever känner att de är delaktiga i ett sammanhang och att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Elever i särskild undervisningsgrupp har en ordinarie klasstillhörighet och deltar när det är möjligt under lektioner med sin ordinarie klass. Det finns en tydlig plan för hur eleven ska återgå till ordinarie undervisningsgrupp helt eller delvis.
  • Elevernas olikheter är en tillgång i undervisningen och för lärandet
  • Skolan erbjuder olika lärmiljöer för olika behov hos olika elever. Inkluderande lärmiljöer handlar inte om att alla elever måste vara i samma rum hela tiden.
  • Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässig

Att utveckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden om att göra det som traditionellt ses som anpassningar till en självklar del av undervisningen för alla elever. Det stöd som ges exempelvis i form av struktur, instruktioner och kompensatoriska hjälpmedel samt lågaffektivt bemötande kan vara avgörande för att vissa elever ska lyckas i sin skolgång. Detta stöd gynnar även andra elever och missgynnar inte någon. Gränsen mellan generellt stöd och extra anpassningar blir mindre skarp.

 

För att lyckas möta varje elev på bästa sätt behöver skolan inta ett relationellt perspektiv, vilket innebär att mötet mellan eleven och omgivningen analyseras och förändras.

Skolans lärmiljöer

Skolans lärmiljöer kan beskrivas utifrån fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner som varieras beroende på de behov som finns på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Fysisk lärmiljö: Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och ljusmiljö, synintryck, möbler och inredning.

Pedagogisk lärmiljö: Arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, flexibilitet, extra anpassningar, särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala lärresurser, schema, bild- och teckenstöd.

Psykosocial lärmiljö: Värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan samt undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare, övrig personal och elever.

Källa

Texten är en förkortad version av Olika är normen. Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. (SKL, 2017)