Elevhälsan kan bidra i arbetet att stimulera en inkluderande lärmiljö

Konsultation med elevhälsans yrkesgrupper – Elevhälsans yrkesgrupper finns kontinuerligt tillgängliga för konsultation. Skolans personal erbjuds möjlighet att vid behov boka tid för att diskutera utmaningar och möjligheter för såväl enskilda elever som elevgrupper.

Öppet forum – Representanter från elevhälsan finns kontinuerligt tillgängliga för konsultation utan att lärare behöver boka tid. Lärare får stöd i utvecklandet av exempelvis pedagogiska strategier, användning av kompensatoriska hjälpmedel eller frågor som rör pedagogisk dokumentation.

Elevhälsoteamet möter arbetslagen – Skolans elevhälsoteam möter varje arbetslag regelbundet. Diskussioner förs utifrån arbetslagets önskemål om möjligheter och utvecklingsbehov.

Handledning – Representant från elevhälsan ger stöd till lärare enskilt eller i grupp i syfte att reflektera kring yrkesrollen och aktuella utmaningar.

Åtgärdsprogram – Rektor eller den rektor utser fattar beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. En representant från elevhälsan skapar tillsammans med elevens lärare ett konkret åtgärdsprogram med utvärderingsbara åtgärder utifrån resultatet av den pedagogiska utredningen. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i processen. Rektors beslut om att upprätta eller att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas av elev och vårdnadshavare. Även innehållet i ett åtgärdsprogram kan överklagas.