Elevhälsan kan bidra med kartläggning/utredning

Observation – Representant från elevhälsan besöker en lektion för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i lärmiljön. Observationen kan vara en del i en pedagogisk kartläggning och fokusera på en enskild elev eller ha fokus på samspelet inom gruppen. Efter besöket sker en professionell återkoppling till läraren.

Pedagogisk kartläggning – Representant för elevhälsan eller en lärare kartlägger i samråd med elev och elevens lärare skolsituationen med hänsyn till omständigheter på individ-, grupp och skolnivå. Skolpersonalen observerar eleven i olika situationer och lärmiljöer. Hur de extra anpassningar som eleven erbjuds påverkar elevens lärande vägs in. Dessa är dokumenterade i den individuella utvecklingsplanen eller i ett separat dokument. Kartläggningen kan ligga till grund för extra anpassningar eller pedagogisk bedömning.

Pedagogisk bedömning – Representant från elevhälsan eller läraren gör utifrån kartläggningen en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd samt vilket behov av stöd. Bedömningen kan ske i samråd mellan elevhälsan och elevens lärare.

Pedagogisk utredning – Representant från elevhälsan som rektor utser dokumenterar utredningen i två delar. Den ena delen beskriver elevens skolsituation utifrån kartläggningen och den andra delen beskriver den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella behov av särskilt stöd. För att eleven ska erbjudas särskilt stöd ska insatserna dokumenteras i ett åtgärdsprogram.