Inkluderande lärmiljö

Exempel på former som elevhälsan kan bidra i arbetet att stimulera en inkluderande lärmiljö

Konsultation med elevhälsans yrkesgrupper – Elevhälsans yrkesgrupper finns kontinuerligt tillgängliga för konsultation. Skolans personal erbjuds möjlighet att vid behov boka tid för att diskutera utmaningar och möjligheter för såväl enskilda elever som elevgrupper.

Öppet forum – Representanter från elevhälsan finns kontinuerligt tillgängliga för konsultation utan att lärare behöver boka tid. Lärare får stöd i utvecklandet av exempelvis pedagogiska strategier, användning av kompensatoriska hjälpmedel eller frågor som rör pedagogisk dokumentation.

Elevhälsoteamet möter arbetslagen – Skolans elevhälsoteam möter varje arbetslag regelbundet. Diskussioner förs utifrån arbetslagets önskemål om möjligheter och utvecklingsbehov.

Handledning – Representant från elevhälsan ger stöd till lärare enskilt eller i grupp i syfte att reflektera kring yrkesrollen och aktuella utmaningar.

Observation – Representant från elevhälsan besöker en lektion för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i lärmiljön. Observationen kan vara en del i en pedagogisk kartläggning och fokusera på en enskild elev eller ha fokus på samspelet inom gruppen. Efter besöket sker en professionell återkoppling till läraren.

Pedagogisk kartläggning – Representant för elevhälsan eller en lärare kartlägger i samråd med elev och elevens lärare skolsituationen med hänsyn till omständigheter på individ-, grupp och skolnivå. Skolpersonalen observerar eleven i olika situationer och lärmiljöer. Hur de extra anpassningar som eleven erbjuds påverkar elevens lärande vägs in. Dessa är dokumenterade i den individuella utvecklingsplanen eller i ett separat dokument. Kartläggningen kan ligga till grund för extra anpassningar eller pedagogisk bedömning.

Pedagogisk bedömning – Representant från elevhälsan eller läraren gör utifrån kartläggningen en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd samt vilket behov av stöd. Bedömningen kan ske i samråd mellan elevhälsan och elevens lärare.

Pedagogisk utredning – Representant från elevhälsan som rektor utser dokumenterar utredningen i två delar. Den ena delen beskriver elevens skolsituation utifrån kartläggningen och den andra delen beskriver den pedagogiska bedömningen av elevens eventuella behov av särskilt stöd. För att eleven ska erbjudas särskilt stöd ska insatserna dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram – Rektor eller den rektor utser fattar beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. En representant från elevhälsan skapar tillsammans med elevens lärare ett konkret åtgärdsprogram med utvärderingsbara åtgärder utifrån resultatet av den pedagogiska utredningen. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i processen. Rektors beslut om att upprätta eller att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas av elev och vårdnadshavare. Även innehållet i ett åtgärdsprogram kan överklagas.