Metodstöd för elevhälsa är ett webbaserat stödmaterial för elevhälsoteamet, inklusive rektor.

I metodstödet kan du läsa om hur man kan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med elevhälsa ur organisations-, grupp- och individperspektiv.

Betaversion

Metodstödet är i en betaversion. Det innebär att både textinnehållet och webbplatsens funktionalitet är att betrakta som utkast och arbetsmaterial snarare än en färdig tjänst.

Arbetsprocess för att ta fram texter

Underlag för textutkasten har framförallt varit rapporter och dokument från myndigheter, beskrivande texter från 1177 och lokala elevhälsohandböcker.

Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat in kompletterande material och synpunkter från representanter från elevhälsans föreningar, experter och verksamhetsföreträdare under workshops. Texterna bygger också på kunskaper och erfarenheter från de utvecklingsprojekt med inriktning på psykisk hälsa som bedrivits på Sveriges Kommuner och Regioner sedan 2009 (Modellområdesprojektet 2009-2011, Psynk – Psykisk Hälsa barn och unga 2012-2014; Uppdrag Psykisk Hälsa 2015-).

Texterna är ingen vetenskaplig sammanställning och har heller inte genomgått någon vetenskaplig granskning. Däremot hänvisar texterna till källor och fördjupande underlag, till exempel från myndigheter.

Vi välkomnar all hjälp med att förbättra utkasten.

Bakgrund

Under de workshopar i augusti 2015 som regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa bjöd in till inom ramen för PRIO-satsningen träffades företrädare för de olika elevhälsoföreningarna, myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att diskutera främjande, förebyggande och tidiga insatser för psykisk hälsa. Riksföreningen för skolsköterskor bjöd därefter in Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner samt elevhälsans professionsföreningar till ett antal möten med start i november 2015 för en dialog kring gemensamma intressen.

Under mötena påtalade elevhälsans föreningar behovet av ett mer handfast stöd till elevhälsans olika professioner i det dagliga arbetet än vad Socialstyrelsens dåvarande vägledningsdokument kunde erbjuda, med hänvisning till den digitala rikshandbok som finns för barnhälsovården som exempel. Ingen av myndigheterna kunde åta sig att stötta framtagandet av en sådan metodhandbok men UPH åtog sig att stödja arbetet genom kontraktera en skribent för att skriva utkast på texter till en metodhandbok för elevhälsan och att samla in lokala exempel på metodhandböcker som skribenten kunde använda som underlag tillsammans med annat material som hon hittade själv eller fick tips om från UPH eller elevhälsans föreningar. Föreningarnas roll var att utse några personer inom den egna föreningen och ge förslag på andra eventuella kloka referenspersoner som kunde läsa och kommentera de utkast som skribenten tog fram.

Inriktningen för arbetet skulle initialt vara att framförallt ta fram texter som berörde elevers psykiska hälsa, dels på grund av UPH:s huvudsakliga uppdrag inom ramen för SKR:s överenskommelser med regeringen, och dels eftersom psykisk hälsa och ohälsa är ett särskilt angeläget område för elevhälsan enligt flera rapporter. Hur elevhälsan ska jobba med elevers psykiska hälsa – förebyggande, främjande och åtgärdande – är också ett område där det finns relativt lite underlag relativt till insatser för kroppslig hälsa. Ambitionen är att på sikt ta fram ett heltäckande metodstöd.