Systematiskt kvalitetsarbete

Exempel på informationer och verktyg som kan användas i ett systematiskt kvalitetsarbete

 • Analyser av skolresultat (betyg eller andra summativa resultat)
 • Analyser av attitydundersökningar/trivselenkäter
 • Analyser som baseras på klassrumsobservationer
 • Fokusintervjuer med elever
 • Analys med hjälp av kvalitetsindikatorer till exempel SPSM:s
 • Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning eller indikatorer som kommunen utvecklat
 • Diskussioner i rektorsgruppen
 • Kvalitetsgranskningar i form av resultatdialoger
 • Verksamhetsberättelser
 • Analys av händelserapporter och information om
 • kränkningar som sammanställs
 • Analys av anmälningar till Skolinspektionen angående brist på stöd till elev

Källa: Olika är normen (SKL, 2017)

Läs mer om kvalitets- och utvecklingsarbete