Förslag för att förbättra förutsättningar för studiero

Exempel på råd från Skolinspektionens rapport Skolans arbete för att säkerställa studiero – det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också.

 • göra eleverna delaktiga i skolarbetet
 • förbereda eleverna i god tid för prov, inlämningar och redovisningar
 • se till att eleverna kan ta pauser och röra på sig under skoldagen
 • skapa en trivsam miljö i klassrummet där eleverna respekterar varandra och varandras åsikter
 • att stötta eleven att utveckla sin potential[1]
 • tydlighet vad gäller mål, innehåll och struktur[1]
 • tydlighet för individanpassning, variation och utmaningar
 • lärarens ledning är tydlig och olika kunskapsformer integreras
 • läraren tar ansvar för lärandemiljön
 • att beskriva elevernas uppgifter mycket tydligt
 • ge eleverna möjlighet att jobba i små grupper
 • att lämna skriftliga och tydliga instruktioner för de uppgifter som eleverna ska göra hemma
 • Anpassa krav vid behov, men ha som mål att alla elever ska kunna redovisa och svara på frågor i klassrummet

Se även Skolinspektionens råd och vägledning för trygghet och studiero